Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice

v Bobrovčeku

knižnica je otvorená každý piatok v čase od 16:30 do 18:00

 

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

1.      Obecná knižnica v Bobrovčeku je verejnou, univerzálnou knižnicou.

Vo svojej územnej pôsobnosti plní kultúrno-spoločenské poslanie.

2.      Knižničný fond tvoria: knihy, periodiká, audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, magnetofónové pásky)

3.      Informačný fond tvorí: menný katalóg, kartotéka regionálnej literatúry.

4.      Knižnica poskytuje:     -   absenčné výpožičky (mimo knižnicu)

-       prezenčné výpožičky (len v knižnici)

-       medziknižničnú výpožičnú službu, ktorou zabezpečuje na požiadanie dokumenty z iných knižníc

-       kolektívne podujatia

5.      Členom knižnice sa môže stať každý občan obce i širšieho okolia. (Pozn.: turisti, rekreanti, chalupári .....)

6.      Knižničný fond a vybavenie knižnice je majetkom obce. (Pozn.: na nákup KF, na vybavení a prevádzke knižnice sa môžu podieľať aj ďalšie subjekty).

7.      Zakázané je:   -poškodzovať majetok knižnice

                            -vytrhávať alebo vystrihovať časti kníh a periodík, písať do nich poznámky

                               a pod.

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

1.      Výpožičný poriadok stanovuje podmienky a spôsob požičiavania dokumentov, výpožičné lehoty a sankcie za nedodržanie výpožičných podmienok.

2.      Zápisné za rok:

            - deti a mládež do 14 rokov             0,70     EUR

            - dospelí                                          1,40     EUR

            - rodinný preukaz                            2,00     EUR

3.      Výpožičná doba je jeden mesiac. Potom je používateľ povinný žiadať o predĺženie výpožičnej doby.

4.      Používateľ si môže naraz požičať najviac 5 kníh a 5 titulov periodík okrem najnovších čísiel, ktoré ostávajú v knižnici na prezenčné výpožičky.

5.      Používateľ je povinný vrátiť knihy v takom stave, v akom ich prevzal.

6.      Stratenú knihu je čitateľ povinný uhradiť tým istým titulom alebo zaplatiť 3-násobok jej pôvodnej hodnoty.

7.      Za oneskorené vrátenie požičaných knižničných jednotiek po uplynutí výpožičnej doby platí používateľ za1. upomienku      0,40                   EUR

                                      2. upomienku        0,80     EUR

                                      3. upomienku        1,20     EUR

8.      Ak používateľ závažným spôsobom poruší tento poriadok, môže mu knihovník zrušiť členstvo. Členstvo môže ukončiť aj zo zdravotných a hygienických dôvodov.

9.      Výpožičný čas:

 

            PIATOK      1630   -    1800   hod.

 

10.  Knižničný a výpožičný poriadok schválený Obecným zastupiteľstvom obce Bobrovček na jeho zasadnutí dňa 27. januára 2010  uznesením č. 1/2010 .

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia