VZN

   Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jej obyvateov.

   Obec vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia - všeobecné záväzné nariadenia (VZN), ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi  a medzinárodnými zmluvami. Sú ,,zákonmi,, platnými na území obce.

 

  VZN obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na rok 2011 

 

  VZN obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na rok 2012 

 

VZN obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnych poplatkoch na rok 2013

 

VZN obce Bobrovček 1/2013 o fiancovaní CVČ 

 

VZN obce Bobrovček 2/2013                                                                                                        
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobrovček o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia